Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 11 czerwca 2019

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie § 23 ust. 2 i § 24 Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A., art. 399 § 1, art. 402 (1) § 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 11 czerwca 2019r., o godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Spółki we Wrocławiu przy  ul. Stargardzkiej 8.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 11.06.2019r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% glosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 11.06.2019r.

Powołanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A  dwóch Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Życiorysy powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. Członków Rady Nadzorczej - Jana Walulika i Wojciecha Gąsiora

Treść projektów uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11.06.2019r.

Zatwierdzona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. Polityka wynagrodzeń ELEKTROTIM S.A. 

 

Sprawozdanie finansowe skonsolidowane Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za 2018r.

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

Sprawozdanie finansowe jednostkowe ELEKTROTIM S.A. za 2018r.

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania jednostkowego ELEKTROTIM S.A.

Sprawozdanie z działalności ELEKTROTIM i Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za 2018r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018

Sprawozdanie finansowe spółki Eltrako Sp. z o.o. 

 

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały dotyczącej działalności spółki Eltrako Sp. z o.o. w roku 2018, tj. spółki przejętej przez ELEKTROTIM S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 Ksh przez przeniesienie całego majątku Eltrako Sp. z o.o. na ELEKTROTIM S.A. (łączenie się przez przejęcie):                                                                                                                                                                                                                                               6.1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Eltrako Sp. z o.o. za 2018 rok.
 7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2018 rok.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.
 9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2018 rok.
 10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2018 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2018 rok
 14. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2018.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w roku 2018.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Cieśli z wykonania obowiązków w roku 2018.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Pawlikowi z wykonania obowiązków w roku 2018.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2018.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w roku 2018.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2018.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018r. do 27.06.2018r.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Heydel z wykonania obowiązków w roku 2018.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2018.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Czupryna z wykonania obowiązków w okresie od 28.06.2018r. do 31.12.2018r.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Walulika.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Heydel.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
 30. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 23/WZA/2018 z dnia 27.06.2018r. w sprawie wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki Wynagrodzeń ELEKTROTIM S.A. na lata 2019-2022”.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej spółce MAWILUX S.A. przy sprawowaniu zarządu przez Prezesa Zarządu MAWILUX S.A.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej spółce MAWILUX S.A. przy sprawowaniu zarządu przez Członka Zarządu MAWILUX S.A.
 34. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018r., poz. 757), przekazuje:

 1. ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki przygotowane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych,
 2. projekty uchwał,
 3. wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
 4. sprawozdanie finansowe spółki Eltrako Sp. z o.o. - spółki przejętej przez ELEKTROTIM S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 Ksh,

Zarząd ELEKTROTIM S.A. oświadcza, iż Rada Nadzorcza, działając zgodnie z Zasadą Szczegółową nr II.Z.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A., które odbędzie się w dniu 11.06.2019r. za wyjątkiem projektów uchwał dotyczących udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.elektrotim.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. Spółka wyemitowała 9.983.009 akcji, które uprawniają do 9.983.009 głosów.

ZAŁĄCZNIKI:

Sprawozdanie finansowe skonsolidowane Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za 2018r.

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

Sprawozdanie finansowe jednostkowe ELEKTROTIM S.A. za 2018r.

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania jednostkowego ELEKTROTIM S.A.

Sprawozdanie z działalności ELEKTROTIM i Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za 2018r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018

Projekt Polityki Wynagrodzeń ELEKTROTIM S.A. na lata 2019 - 2022

Informacja o ogólnej liczbie głosów

KANDYDATURY NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ELEKTROTIM S.A.

1. Pan Wojciech Gąsior - Życiorys Pana Wojciecha Gąsiora

2. Pan Jan Walulik - Życiorys Pana Jana Walulika