Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 28 lipca 2020

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 23 ust. 4 lit. a i § 24 Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 28 lipca 2020 r., o godz. 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.

Zarząd ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”), w związku z otrzymaniem w dniu 3 lipca 2020 roku od Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander, wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy pod nr RFe 1, reprezentowany przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b, tj. akcjonariusza posiadającego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 lipca 2020 roku, przekazuje w załączeniu:

1. ogłoszenie zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. projekty wszystkich uchwał uwzględniające zmianę porządku obrad;
3. wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A. na dzień 28.07.2020 r.

Informacja o ogólnej liczbie głosów 

KANDYDATURA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ELEKTROTIM S.A.

Życiorys kandydata - Marek Gabryjelski

Oświadczenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej