Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 30 czerwca 2020

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie § 23 ust. 2 i § 24 Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A., art. 399 § 1, art. 402 (1) § 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 30 czerwca 2020 r., o godz. 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2019 rok.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.
 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2019 rok.
 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2019 rok
 13. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2019.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w roku 2019.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Cieśli z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 11.06.2019 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Pawlikowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 11.06.2019 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 11.06.2019 r.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Połetkowi z wykonania obowiązków w okresie od 12.06.2019 r. do 31.12.2019 r
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 08.10.2019 r.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Heydel z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 11.06.2019 r.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2019.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Czupryna z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019r. do 30.09.2019r.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Gąsior z wykonania obowiązków w okresie od 12.06.2019r. do 31.12.2019r.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w okresie od 09.10.2019 r. do 31.12.2019 r.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków w okresie od 09.10.2019r. do 31.12.2019r.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Gulka z wykonania obowiązków w okresie od 09.10.2019r. do 31.12.2019r.
 28. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 21/WZA/2017 z dnia 26.05.2017r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.”.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Walulika.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla nowo powoływanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 21 Statutu ELEKTROTIM S.A.
 34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 22 ust. 2 Statutu ELEKTROTIM S.A. poprzez dodanie trzech nowych punktów 23), 24) i 25).
 35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 25 Statutu ELEKTROTIM S.A.
 36. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu ELEKTROTIM S.A.
 37. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.

Projekty uchwał na Walne Zgromadenie Akcjonriuszy ELEKTROTIM S.A.

Projekt zmiany statutu ELEKTROTIM S.A.

Projekt polityki wynagrodzeń ELEKTROTIM S.A. 

Wzór pełnomocnictwa i formularze na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.

Informacja o ogólnej liczbie głosów 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. z działalności w 2019 roku

Sprawozdanie finansowe skonsolidowne Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2019

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM 

Sprawozdanie finansowe jednostkowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2019

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania jednostkowego ELEKTROTIM S.A. 

Sprawozdanie Zarządu ELEKTROTIM S.A. i Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2019