Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 30 czerwca 2020

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie § 23 ust. 2 i § 24 Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A., art. 399 § 1, art. 402 (1) § 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, informuje o odbyciu się Zwyczajngo Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r., o godz. 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.

Uchwały podjęte przez WZA ELEKTROTIM S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r.

Polityka wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Tekst jednolity Statutu ELEKTROTIM S.A. po WZA w dniu 30 czerwca 2020 r.

Treść uchwał nie podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 30.06.2020 r.

 

Zarząd ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w związku z otrzymaniem w dniu 9 czerwca 2020 roku od Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego, akcjonariusza posiadającego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 roku, przekazuje w załączeniu:

  1. ogłoszenie zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
  2. projekty wszystkich uchwał uwzględniające zmianę porządku obrad;
  3. projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki;
  4. wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu.

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.

Projekt polityki wynagrodzeń ELEKTROTIM S.A. 

Informacja o ogólnej liczbie głosów 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. z działalności w 2019 roku

Sprawozdanie finansowe skonsolidowne Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2019

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM 

Sprawozdanie finansowe jednostkowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2019

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania jednostkowego ELEKTROTIM S.A. 

Sprawozdanie Zarządu ELEKTROTIM S.A. i Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2019

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy będacych osobami fizycznymi oraz dla pełnmocników akcjonariuszy

 

KANDYDATURY NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ ELEKTROTIM S.A.

1. Pan Jan Walulik - Życiorys Pana Jana Walulika

2. Pan Krzysztof Folta - Życiorys Pana Krzysztofa Folty