Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 25 czerwca 2024 r.

Zarząd ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 (1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, w zw. z art. 395 K.s.h. oraz § 23 ust. 2 i § 24 Statutu ELEKTROTIM S.A., informuje, iż w dniu 25.06.2024 r., o godz. 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. 

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.

Treść uchwały nie podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 25 czerwca 2024 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 25.06.2024 r.

Powołanie Przewodniczącego oraz dwóch Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Dywidenda dla Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A. 

 

Zarząd ELEKTROTIM S.A. informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 4 czerwca 2024 roku od Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego, Akcjonariusza Spółki reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2024 roku następującej sprawy:
1. dodanie punktu porządku obrad „Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej”
niniejszym ogłasza zmianę w porządku obrad wyżej wymienionego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, polegającą na dodaniu po punkcie 26 „Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.” nowego punktu 27 porządku obrad o brzmieniu:
27. Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Jednocześnie dotychczasowe punkty od 27 do 31 otrzymują odpowiednio numery od 28 do 32.

Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2023 rok.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2023 rok.
 9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej
  z działalności w roku 2023.
 14. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Więznowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Kozikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2023.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2023.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków w roku 2023.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2023.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków w roku 2023.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Gabryjelskiemu z wykonania obowiązków w roku 2023.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w roku 2023.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego i Członków Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A.
 30. Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za rok 2023”.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu ELEKTROTIM S.A. poprzez uchylenie w całości dotychczasowej treści Statutu i przyjęcie nowej treści Statutu stanowiącej jednocześnie tekst jednolity.
 32. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości:

1. projekt uchwały dotyczący proponowanego punktu porządku obrad zgodnie z żądaniem Akcjonariusza Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego z dnia 04.06.2024 roku;

2. projekty wszystkich uchwał wg zmienionego porządku obrad;

3. wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika po zmianie wynikającej z żądania Akcjonariusza Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego z dnia 04.06.2024 roku.

 

Proponowany porządek obrad przed zmianami:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2023 rok.
 7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
 8. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2023 rok.
 9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023.
 14. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2023. 
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Więznowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Kozikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2023.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2023. 
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków w roku 2023. 
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2023.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków w roku 2023.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Gabryjelskiemu z wykonania obowiązków w roku 2023.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w roku 2023.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego i Członków Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A.
 29. Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za rok 2023”. 
 30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu ELEKTROTIM S.A. poprzez uchylenie w całości dotychczasowej treści Statutu i przyjęcie nowej treści Statutu stanowiącej jednocześnie tekst jednolity.
 31. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki, działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018r., poz. 757), przekazuje:

 1. ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych,
 2. projekty uchwał,
 3. wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika,
 4. dokumenty, które mają być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25.06.2024 r.

 Zarząd ELEKTROTIM S.A. oświadcza, iż Rada Nadzorcza rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A., które odbędzie się w dniu 25.06.2024 r. za wyjątkiem projektów uchwał dotyczących udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. oraz ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. 

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.elektrotim.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. Spółka wyemitowała 9.983.009 akcji, które uprawniają do 9.983.009 głosów.                                                                                                                                         

Załączniki:                                                                                                                                        

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 25.06.2024 r.

Projekty uchwał WZA ELEKTROTIM S.A. na 25.06.2024 r.                                                                   

Wzór pełnomocnictwa oraz formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika                                               

Projekt zmiany Statutu ELEKTROTIM S.A.                                                                           

Dokumenty do rozpatrzenia przez WZA ELEKTROTIM S.A. 25.06.2024 r.                                                               

Klauzula informacyjna RODO WZA ELEKTROTIM S.A.          

 

KANDYDATURA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ ELEKTROTIM S.A.: 

Życiorys kandydata na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. - Pana Jana Walulika

KANDYDATURY NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ELEKTROTIM S.A.:     

Życiorys kandydata na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. - Pana Jana Siniarskiego

Życiorys kandydata na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. - Pana Krzysztofa Kaczmarczyka