Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 30 stycznia 2018

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie § 23 ust. 4 lit. a) i § 26 pkt 14) Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A. oraz art. 398 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 506 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 399 § 1, art. 402 § 2 oraz art. 402 (2) kodeksu spółek handlowych, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu dzień 30 stycznia 2018r., o godz. 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. 

Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne ZgromadzenieELEKTROTIM S.A.

Plan połączenia ELEKTROTIM S.A. i MAWILUX S.A. wraz z załącznikami

Wzór pełnomocnictwa wraz z formularzem dowykonania głosu przez pełnomocnika

Informacja odnośnie WZA on line

Informacja o ogólnej liczbie głosów

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 30.01.2018r.