Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 13 listopada 2018

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie § 23 ust. 4 lit. a) i § 26 pkt 14) Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A. oraz art. 398 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 506 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 399 § 1, art. 402 § 2 oraz art. 402 (2) kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 13 listopada 2018r. o godz. 9:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8. 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ELEKTROTIM S.A. ze spółką Eltrako Sp. z o.o.
  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA ELEKTROTIM SA w dniu 13.11.2018

Projekty uchwał na NWZA ELEKTROTIM SA w dniu 13.11.2018

Plan połączenia ELEKTROTIM S.A. z Eltrako Sp. z o.o. z dnia 10.10.2018 z załącznikami

Bilans, RZiS Eltrako Sp. z o.o. na dzień 01.09.2018

Półroczne sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. na dzień 30.06.2018

Wzór pełnomocnictwa wraz z formularzem do wykonywania głosu przez pełnomocnika

Informacja o ogólnej liczbie głosów na NWZA ELEKTROTIM S.A.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 13 listopada 2018 roku