Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 27 czerwca 2018

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. działając na podstawie § 23 ust. 2 i § 24 Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A., art. 399 § 1, art. 402 (1) § 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 27 czerwca 2018r., o godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A. w dniu 27.06.2018r. 

Tekst jednolity Statutu ELEKTROTIM S.A. (Załącznik do uchwały nr 25/WZA/2018)

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A. w dniu 27 czerwca 2018r.

Powołanie dwóch Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A. w dniu 27 czerwca 2018r.

Sprawozdanie finansowe MAWILUX S.A. za 2017 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. z działalności w 2017 roku

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały dotyczącej działalności spółki MAWILUX S.A. w roku 2017, tj. spółki przejętej przez ELEKTROTIM S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 Ksh przez przeniesienie całego majątku MAWILUX S.A. na ELEKTROTIM S.A. (łączenie się przez przejęcie): 6.1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MAWILUX S.A. za 2017 rok.
 7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2017 rok.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.
 9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2017 rok.
 10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2017.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2017 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2017 rok
 14. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2017.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w roku 2017.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Cieśli z wykonania obowiązków w roku 2017.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Pawlikowi z wykonania obowiązków w roku 2017.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2017.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w roku 2017.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2017
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2017.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Heydel z wykonania obowiązków w roku 2017.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2017.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Mirosława Nowakowskiego.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Mateusza Rodzynkiewicza.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 ust. 8 i 9 Statutu Spółki
 31. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
 32. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.

Projekt Statutu ELEKTROTIM S.A. 

Informacja o ogólnej liczbie głosów na WZA

Wzór pełnomocnictwa oraz formularze na Walne ZgromadzeniE ELEKTROTIM S.A. w dniu 27.06.2018r.

 

KANDYDATURY NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ELEKTROTIM S.A.

1. Pan Paweł Czupryna

Zgłoszenie kandydata przez ALTUS TFI S.A.

Życiorys Pana Pawła Czupryny

Zgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.  

2. Pan Mirosław Nowakowski

Życiorys Pana Mirosława Nowakowskiego